MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pirms uzsākt www.balticlivecam.com mājas lapas lietošanu (turpmāk tekstā – Mājas lapa), lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi).

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, Jūs piekrītat ievērot šos Lietošanas noteikumus.

[1] VISPĀRĪGI

Projekta www.balticlivecam.com īstenošanu un darbību nodrošina SIA “BalticLiveCam” (reģistrācijas numurs 40103894124), turpmāk tekstā – BalticLiveCam.
Apmeklējot BalticLiveCam Mājas lapu vai izmantojot tajā norādīto informāciju un pakalpojumus vai ar tās starpniecību sniegto informāciju un pakalpojumus, Jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Lietošanas noteikumus.

[2] MĀJAS LAPĀ IEKĻAUTĀS INFORMĀCIJAS RAKSTURS

Visa Mājas lapā ievietotā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. BalticLiveCam negarantē, ka Mājas lapā ietvertā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga. BalticLiveCam ir tiesības jebkurā brīdī bez brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

[3] INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Mājas lapa satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. BalticLiveCam patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī BalticLiveCam ir šo tiesību īpašnieku atļauja izmantot materiālus Mājas lapā. Šīs Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai.
Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā Mājas lapā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas.
Ja Jūs vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību.

[4] HIPERSAITES

Ja BalticLiveCam norāda teksta saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, šādas saites nav uzskatāmas par BalticLiveCam sniegtu apstiprinājumu vai ieteikumu kādam no produktiem vai pakalpojumiem, kas sniegti šādās tīmekļa vietnēs vai ar to palīdzību. Jūs pilnībā uzņematies risku par šādu saišu izmantošanu un BalticLiveCam neuzņemas nekāda veida atbildību par šādu tīmekļa vietņu saturu, izmantošana vai pieejamību. BalticLiveCam nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.

[5] SĪKDATNES

BalticLiveCam Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ir maza teksta datne, kura tiek saglabāta Jūsu ierīces cietajā diskā, kad Jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datne satur informāciju, un tā tiek izmantota, lai sekmētu attiecīgās tīmekļa vietnes lietošanu tīmekļa vietnes apmeklētājam.
Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmo sīkdatņu veidu sauc par pastāvīgajām sīkdatnēm, un tās glabā datni Jūsu ierīces cietajā diskā noteiktu laika periodu. BalticLiveCam izmanto pastāvīgās sīkdatnes, lai sekotu līdzi apmeklētāju plūsmai tīmekļa vietnē un ievāktu statistikas datus.
Otrs sīkdatņu veids, kuras sauc par sesijas sīkdatnēm, tiek saglabātas tikai īslaicīgi, kamēr Jūs atrodaties tīmekļa vietnē. Lai lietotu BalticLiveCam interneta pakalpojumus, Jums ir jāpiekrīt sesijas sīkdatņu izmantošanai. BalticLiveCam izmanto sesijas sīkdatnes, lai Jūs varētu pilnvērtīgi izmantot Mājas lapu, un tās tiks izdzēstas, tiklīdz Jūs beigsiet darbu BalticLiveCam Mājas lapā vai arī aizvērsiet savu interneta pārlūkprogrammu.
Ja Jūs nevēlaties pieņemt sīkdatnes, Jūs varat nomainīt Jūsu interneta pārlūkprogrammas drošības uzstādījumus. Jūs varat izvēlēties neatļaut pastāvīgo sīkdatņu izmantošanu, un tas nekādi neietekmēs šīs Mājas lapas funkcionalitāti. Ievērojiet, ka bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas Jums būs neiespējama pilnvērtīga un pilnīga BalticLiveCam Mājas lapas izmantošana.

[6] FIZISKO PERSONAS DATI / LIETOTĀJU SNIEGTĀ INFORMĀCIJA

BalticLiveCam Mājas lapas lietotāju personas datu aizsardzību nodrošina atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. BalticLiveCam ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.
Jūsu dati, kurus Jūs ievadāt/nododat, izmantojot BalticLiveCam Mājas lapu, vai kurus Jūs nododiet BalticLiveCam citādā veidā, netiek izpausti trešām personām. Dati tiek izmantoti tikai Jūsu izvēlēto pakalpojumu nodrošināšanai un gadījumos, ja to izpaušanu trešām personām pieprasa BalticLiveCam obligāti izpildāmi Latvijas Republikā saistoši normatīvie akti vai to izpaušana ir nepieciešama BalticLiveCam interešu aizsardzībai.
Papildus iepriekšminētajam Jūsu dati var tikt izmantoti, lai BalticLiveCam varētu sazināties ar Jums, tai skaitā lai nosūtītu komerciāla rakstura informāciju. Ja Jūs nevēlaties saņemt komerciāla rakstura informāciju, Jūs vienmēr varat mums par to paziņot, nosūtot e-pastu.
Jums jāsaprot, ka datu nosūtīšana tiešsaistē nav pilnīgi droša. Mēs nevaram garantēt datu pilnīgu aizsardzību un drošību, mēs tikai nodrošinām visus saprātīgo pasākumu veikšanu, lai aizsargātu mums elektroniski atsūtīto informāciju. Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu elektronisku nosūtīšana. Jums var tikt piešķirta piekļuve tādām mūsu Mājas lapas daļām, kur nepieciešama parole. Jūs esat atbildīgs par paroļu drošību un konfidencialitāti.

[7] SAŅEMTĀS ATSAUKSMES

Mēs būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes un ieteikumus par BalticLiveCam Mājas lapas saturu un centīsimies uzlabot to tā, lai Mājas lapas apmeklētājiem būtu ērti lietojama un saistoša. Tomēr BalticLiveCam ir tiesības patstāvīgi izvērtēt to, vai ieteiktie uzlabojumi ir nepieciešami un kā tos īstenot, lai Mājas lapas padarītu labāku.

[8] ATBILDĪBA

Šīs Mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams. BalticLiveCam vai trešās personas nedod nekādas garantijas par Mājas lapu vai tās saturu. BalticLiveCam nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja BalticLiveCam ir zinājusi par Mājas lapas vai tās satura trūkumiem.
Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs. Informācija nesatur, neveido un nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot vai izsniegt, pirkt vai iegūt Mājas lapā vai ar Mājas lapas starpniecību norādītos pakalpojumus vai produktus.

[9] MĀJAS LAPAS IZMANTOŠANAS IEROBEŽOJUMI

BalticLiveCam Mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par BalticLiveCam un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem. BalticLiveCam ir veikusi atbilstošas darbības, lai Mājas lapa, tajā norādītā informācija un pakalpojumi darbotos nekļūdīgi un bez pārtraukumiem. Tomēr BalticLiveCam nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās Mājas lapā vai ar šīs Mājas lapas palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta, vai par to, ja tā nav pieejama no BalticLiveCam neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija Mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. BalticLiveCam neapliecina un negarantē to, ka šī Mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem.

[10] MĀJAS LAPAS DROŠĪBA

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot BalticLiveCam Mājas lapu, apzināti izplatot tajā vīrusus, Trojas zirgu, destruktīvās pašreducēšanās programmas, vai citus materiālus, kas uzskatāmi par ļaunprātīgu kaitējumu tehnoloģijām. Jūs nedrīkstat mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu Mājas lapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu Mājas lapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu Mājas lapu. Jūs nedrīkstat veikt uzbrukumus mūsu Mājas lapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina Mājas lapas normālu darbību.
Mēs ziņosim par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu Mājas lapu tiks nekavējoties pārtrauktas.
BalticLiveCam ir veicis visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu ierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu.

[11] NOTEIKUMU GROZĪŠANA

BalticLiveCam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Lietošanas noteikumu saturu par to nekādā veidā Jūs iepriekš nebrīdinot. Tādēļ ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem pirms Jūs uzsākat lietot šo Mājas lapu. BalticLiveCam neuzņemas atbildību par to, ka Jūs nesat iepazinies ar Mājas lapas Lietošanas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarīts jebkāda veida kaitējums.

[12] PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU NORMAS UN JURISDIKCIJA

Šīs Mājas lapas darbību un tajā iekļauto paziņojumu par šīs Mājas lapas Lietošanas noteikumiem reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti. Visu strīdu risināšana, kuri izriet no Mājas lapas Lietošanas noteikumiem vai radušies saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem, ir tikai un vienīgi Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijā. Strīda risināšanai tiks piemērotas Latvijas Republikā saistošās materiālo un procesuālo tiesību normas.

 

 

TERMS OF USE OF THE APP

 
 

Terms & Conditions

By downloading or using the app, these terms will automatically apply to you – you should make sure therefore that you read them carefully before using the app. You’re not allowed to copy, or modify the app, any part of the app, or our trademarks in any way. You’re not allowed to attempt to extract the source code of the app, and you also shouldn’t try to translate the app into other languages, or make derivative versions. The app itself, and all the trade marks, copyright, database rights and other intellectual property rights related to it, still belong to SIA BalticLiveCam.

SIA BalticLiveCam is committed to ensuring that the app is as useful and efficient as possible. For that reason, we reserve the right to make changes to the app or to charge for its services, at any time and for any reason. We will never charge you for the app or its services without making it very clear to you exactly what you’re paying for.

The “Webcam | Online HD World” app and “Webcam Online – BalticLiveCam” app stores and processes personal data that you have provided to us, in order to provide our Service. It’s your responsibility to keep your phone and access to the app secure. We therefore recommend that you do not jailbreak or root your phone, which is the process of removing software restrictions and limitations imposed by the official operating system of your device. It could make your phone vulnerable to malware/viruses/malicious programs, compromise your phone’s security features and it could mean that the “Webcam | Online HD World” app or “Webcam Online – BalticLiveCam” app won’t work properly or at all.

You should be aware that there are certain things that SIA BalticLiveCam will not take responsibility for. Certain functions of the app will require the app to have an active internet connection. The connection can be Wi-Fi, or provided by your mobile network provider, but SIA BalticLiveCam cannot take responsibility for the app not working at full functionality if you don’t have access to Wi-Fi, and you don’t have any of your data allowance left.

If you’re using the app outside of an area with Wi-Fi, you should remember that your terms of the agreement with your mobile network provider will still apply. As a result, you may be charged by your mobile provider for the cost of data for the duration of the connection while accessing the app, or other third party charges. In using the app, you’re accepting responsibility for any such charges, including roaming data charges if you use the app outside of your home territory (i.e. region or country) without turning off data roaming. If you are not the bill payer for the device on which you’re using the app, please be aware that we assume that you have received permission from the bill payer for using the app.

Along the same lines, SIA BalticLiveCam cannot always take responsibility for the way you use the app i.e. You need to make sure that your device stays charged – if it runs out of battery and you can’t turn it on to avail the Service, SIA BalticLiveCam cannot accept responsibility.

With respect to SIA BalticLiveCam’s responsibility for your use of the app, when you’re using the app, it’s important to bear in mind that although we endeavour to ensure that it is updated and correct at all times, we do rely on third parties to provide information to us so that we can make it available to you. SIA BalticLiveCam accepts no liability for any loss, direct or indirect, you experience as a result of relying wholly on this functionality of the app.

At some point, we may wish to update the app. The apps is currently available on Android & iOS – the requirements for both systems(and for any additional systems we decide to extend the availability of the app to) may change, and you’ll need to download the updates if you want to keep using the app. SIA BalticLiveCam does not promise that it will always update the app so that it is relevant to you and/or works with the Android & iOS version that you have installed on your device. However, you promise to always accept updates to the application when offered to you, We may also wish to stop providing the app, and may terminate use of it at any time without giving notice of termination to you. Unless we tell you otherwise, upon any termination, (a) the rights and licenses granted to you in these terms will end; (b) you must stop using the app, and (if needed) delete it from your device.

Changes to This Terms and Conditions

We may update our Terms and Conditions from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Terms and Conditions on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

 
 

APP Privacy Policy

SIA BalticLiveCam built:

– the “Webcam | Online HD World” app for Android operation system

– the “Webcam Online – BalticLiveCam” app for iOS operation system

as a Free apps. This SERVICE is provided by SIA BalticLiveCam at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at “Webcam | Online HD World” or “Webcam Online – BalticLiveCam” unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.