Vilyuchinsky Vulkan

Naturphänomen , natürlichen Umgebung
stream provided by kamchatka